مرور برچسب:

مزومورف

تیب های بدنی اکتومورف،اندمورف،و مزومورف

به گروهی از افراد دور و برمان نگاه کنید چه چیزی را می بینید؟ دو نفر هم شبیه هم نیستند. اما اگر کمی دقیق تر نگاه کنید، ممکن است متوجه شوید که در تیپ های بدنی  شباهت داشته باشند اکثریت افراد را می توان در یکی از سه نوع تیپ بدنی مختلف دسته بندی کرد: […]